Chusakพี่น้องครับ ในนามชมรมรักษ์ศรีสัชนาลัย ได้พิจารณาร่วมกันว่า ควรเลื่อนงานถนนคนเดินออกไปเพื่อความเหมาะสมหลายๆประการ และทุกๆอย่างตอนนี้พร้อมแล้วครับ ขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อเสื้อกับชมรมฯนะครับความคืบหน้าของถนนคนเดิน มีผู้สมัครเข้าร่วมด้วยการจองบูธ อย่างเป็นทางการ…

Chusakพี่น้องครับ ในนามชมรมรักษ์ศรีสัชนาลัย ได้พิจารณาร่วมกันว่า ควรเลื่อนงานถนนคนเดินออกไปเพื่อความเหมาะสมหลายๆประการ และทุกๆอย่างตอนนี้พร้อมแล้วครับ ขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการสั่งซื้อเสื้อกับชมรมฯนะครับความคืบหน้าของถนนคนเดิน- มีผู้สมัครเข้าร่วมด้วยการจองบูธ อย่างเป็นทางการ 80 ร้าน- มีร้านอาหาร 9 ร้าน ในบริเวณลานอาหาร- มีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 6 กิจกรรม ในลานวัฒนวัฒนธรรม…
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย