Photo – กล้วยทอดแถวไหนอร่อยๆบ้าง ??<br>ภาพนี้ จากร้านลิเกษา หน้า รพ. ศรีสัชนาลัย. กรอบ หวาน มัน อร่อย

กล้วยทอดแถวไหนอร่อยๆบ้าง ??ภาพนี้ จากร้านลิเกษา หน้า รพ. ศรีสัชนาลัย. กรอบ หวาน มัน อร่อย
Source: page