Photo – #การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 3 หมู่ 11 ต. ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย กำลังดำเนินการก่อสร้าง<br>….สาเหตุจากสภาพเดิม เวลาฝนตกถนนแทบจะเป็นคลอง ปรับปรุง/ทำใหม่ ชาวบ้านจะได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น

#การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 3 หมู่ 11 ต. ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย กำลังดำเนินการก่อสร้าง….สาเหตุจากสภาพเดิม เวลาฝนตกถนนแทบจะเป็นคลอง ปรับปรุง/ทำใหม่ ชาวบ้านจะได้ใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกมากขึ้น
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย