Photo – #งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เผยแพร่ภาพ<br>วันที่ 21 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมการจัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยวันงาน จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลดีเด่นและประชาชนในเขตเทศบาล ที่ได้รับคัดเลือกด้านต่างๆ

#งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เผยแพร่ภาพวันที่ 21 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อเตรียมการจัดงาน “วันเทศบาล” ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยวันงาน จะมีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลดีเด่นและประชาชนในเขตเทศบาล ที่ได้รับคัดเลือกด้านต่างๆ
Source: หาดเสี้ยว