Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม <br><br>เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว" ในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเมืองสู่สังคมสีเขียว” ในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่สู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
Source: หาดเสี้ยว