Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาเสี้ยว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสวรรคโลก เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ บ้านหาดสูง

#งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาเสี้ยว พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสวรรคโลก เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ บ้านหาดสูง
Source: หาดเสี้ยว