Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม <br>เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ <br>เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ <br>โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว