Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม <br>เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข” ประจำเดือนตุลาคม 2560 <br>เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมสนับสนุนชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและทุกภาคส่วน โดยได้ปั่นจักรยานใช้เส้นทางเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ผ่านตลาดสดหาดเสี้ยวใต้- ตลาดสดหาดเสี้ยวเหนือ – ข้ามสะพานป่างิ้ว – ผ่านบ้านป่างิ้ว – บ้านป่าไผ่ – บ้านใหม่และบ้านหาดสูงโดยลำดับ

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรม “ฅนหาดเสี้ยว พร้อมเจอกัน ปั่นรถถีบ เห้อบ้านเฮาร่มเย็น เป็นสุข” ประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมสนับสนุนชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวและทุกภาคส่วน โดยได้ปั่นจักรยานใช้เส้นทางเริ่มจากสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ผ่านตลาดสดหาดเสี้ยวใต้- ตลาดสดหาดเสี้ยวเหนือ – ข้ามสะพานป่างิ้ว – ผ่านบ้านป่างิ้ว – บ้านป่าไผ่ – บ้านใหม่และบ้านหาดสูงโดยลำดับ
Source: หาดเสี้ยว