Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ก่อนที่จะเข้าห้องเรียน <br>บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ก่อนที่จะเข้าห้องเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
Source: หาดเสี้ยว