Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br>เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และชมรม อสม. ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป/ติดตามผลการดำเนินงาน อสม. ประจำเดือนกันยายน 2560 และวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ วัดหาดสูง

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย และชมรม อสม. ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุป/ติดตามผลการดำเนินงาน อสม. ประจำเดือนกันยายน 2560 และวางแผนการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2560 ณ วัดหาดสูง
Source: หาดเสี้ยว