Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม <br>เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอผส. ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2561 <br>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนให้นานที่สุด ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสียว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว และอผส. ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และจัดทำแผนการดำเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนให้นานที่สุด ณ ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสียว
Source: หาดเสี้ยว