Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการออกสำรวจและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยการสูบน้ำบริเวณน้ำท่วมขังบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการออกสำรวจและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยการสูบน้ำบริเวณน้ำท่วมขังบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว