Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br>เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ<br>โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณหลังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณหลังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว