Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เปิดจุดรับแจ้งให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว ที่มีบ้านหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมแม่น้ำยม แจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองบ้านหรืออาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน และเทศบาลฯ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านหรืออาคาร อยู่ริมแม่น้ำยมรีบดำเนินการแจ้งฯเพื่อเทศบาลฯ จะได้รวบรวมส่งเจ้าท่าพิษณุโลกภายในกำหนดต่อไป

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เปิดจุดรับแจ้งให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหาดเสี้ยว ที่มีบ้านหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ริมแม่น้ำยม แจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองบ้านหรืออาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน และเทศบาลฯ ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีบ้านหรืออาคาร อยู่ริมแม่น้ำยมรีบดำเนินการแจ้งฯเพื่อเทศบาลฯ จะได้รวบรวมส่งเจ้าท่าพิษณุโลกภายในกำหนดต่อไป
Source: หาดเสี้ยว