Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ <br><br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อความสะอาดและเรียบร้อย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อความสะอาดและเรียบร้อย
Source: หาดเสี้ยว