Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ <br><br>เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการออกตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อรักษาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการออกตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเพื่อรักษาความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
Source: หาดเสี้ยว