Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ<br><br>เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณหลังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรง ด้านอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส เกิดความรักในการออกกำลังกายและสร้างการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ บริเวณหลังเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว