Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้<br>เวลา 09.00-10.30 น. ณ วัดหาดเสี้ยว <br>เวลา 10.30-11.00 น. ณ บ้าน สท.ประวิด ตุ่นทอง <br>เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง <br>เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่<br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยผู้พิการ ไปรับมอบตามเวลาและสถานที่ ดังกล่าว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 09.00-10.30 น. ณ วัดหาดเสี้ยว เวลา 10.30-11.00 น. ณ บ้าน สท.ประวิด ตุ่นทอง เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยผู้พิการ ไปรับมอบตามเวลาและสถานที่ ดังกล่าว
Source: หาดเสี้ยว