Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม โครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสียงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัย<br><br>เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสียงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <br>เพื่อประมวลผลข้อมูลกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ โดยการศึกษา วิจัย สำรวจ และประเมินสถานภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารพิษตามธรรมชาติ ณ ศาลาการเปรียญวัดหาดสูง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม โครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสียงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการสำรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสียงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อประมวลผลข้อมูลกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยจากสารพิษตามธรรมชาติ โดยการศึกษา วิจัย สำรวจ และประเมินสถานภาพธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารพิษตามธรรมชาติ ณ ศาลาการเปรียญวัดหาดสูง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
Source: หาดเสี้ยว