Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และนายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้กล่าวเปิดรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และนายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้กล่าวเปิดรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 ณ สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว