Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม <br>การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2560 <br><br>เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2560 <br>โดยเป็นโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560 พร้อมตรวจสุขภาพโดยทีมงาน อสม. หาดเสี้ยว โดยมีกำหนดการในช่วงเช้า ณ วัดหาดเสี้ยว บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง ช่วงบ่าย ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง และศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยเป็นโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560 พร้อมตรวจสุขภาพโดยทีมงาน อสม. หาดเสี้ยว โดยมีกำหนดการในช่วงเช้า ณ วัดหาดเสี้ยว บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง ช่วงบ่าย ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง และศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่
Source: หาดเสี้ยว