Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ประชาชนที่ยากไร้ในเขตตำบลหาดเสี้ยว พร้อมตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และมอบนมอาหารเสริม วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแล เยียวยาอย่างทั่วถึง

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอำเภอศรีสัชนาลัย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วย ประชาชนที่ยากไร้ในเขตตำบลหาดเสี้ยว พร้อมตรวจรักษาโรคเบื้องต้น และมอบนมอาหารเสริม วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแล เยียวยาอย่างทั่วถึง
Source: หาดเสี้ยว