Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ได้มอบรถเข็น และไม้เท้าสามขาให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนบ้านหาดเสี้ยว ได้แก่ <br>นายกฤษณ ข่ายเพชร บ้านเลขที่ 82 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว <br>และนางเย็น เขียนทอง บ้านเลขที่ 544 หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีเครื่องมือในการดำรงชีวิตประจำวันที่เหมาะสมและปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดย นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ได้มอบรถเข็น และไม้เท้าสามขาให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนบ้านหาดเสี้ยว ได้แก่ นายกฤษณ ข่ายเพชร บ้านเลขที่ 82 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว และนางเย็น เขียนทอง บ้านเลขที่ 544 หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีเครื่องมือในการดำรงชีวิตประจำวันที่เหมาะสมและปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
Source: หาดเสี้ยว