Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองน่าน <br>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ณ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว