Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพ<br>วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานที่ราชการ "สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย" เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนน อ.ศรีสัชนาลัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในสถานที่ราชการ “สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนน อ.ศรีสัชนาลัย
Source: หาดเสี้ยว