Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 <br>โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว และดำรงตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Source: หาดเสี้ยว