Photo – #งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมจัดนิทรรศการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กร อสม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย

#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมจัดนิทรรศการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กร อสม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายกองโท พยุงศักดิ์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: หาดเสี้ยว