Photo – งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม<br><br>เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนหนีไฟ <br>โดยทำการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารเรียน การอพยพหนีไฟของน้องๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้องๆได้รับการฝึกฝนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จริง

งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดซ้อมแผนหนีไฟ โดยทำการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารเรียน การอพยพหนีไฟของน้องๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้องๆได้รับการฝึกฝนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จริง
Source: หาดเสี้ยว