Photo – จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ตุลาคม2560<br><br>#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยเป็นโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการในช่วงเช้า ณ วัดหาดเสี้ยว บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง ช่วงบ่าย ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง และศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ตุลาคม2560#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยเป็นโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการในช่วงเช้า ณ วัดหาดเสี้ยว บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง ช่วงบ่าย ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง และศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่
Source: หาดเสี้ยว