Photo – ชาวบ้านทุ่งหลวงและทหารสุโขทัย ร่วมลงแขกจับเคียวเกี่ยวข้าวแปลงนาแห่งความจงรักภักดี ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ก่อนแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกต่อ 9 ราย-ใส่ถุงแจกคนร่วมงาน

ชาวบ้านทุ่งหลวงและทหารสุโขทัย ร่วมลงแขกจับเคียวเกี่ยวข้าวแปลงนาแห่งความจงรักภักดี ตามรอยเท้าพ่อ ร.๙ ก่อนแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรปลูกต่อ 9 ราย-ใส่ถุงแจกคนร่วมงาน
Source: page