Photo – ด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม นี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ <br>เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว มีพระพลานามัยแข็งแรง สำราญพระหฤทัย มีพระประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ด้วยวันที่ 13 กรกฎาคม นี้ เป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาว มีพระพลานามัยแข็งแรง สำราญพระหฤทัย มีพระประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จดังพระประสงค์ทุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
Source: หาดเสี้ยว