Photo – ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว<br>เรื่อง การแจ้งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (กรมเจ้าท่า)<br>เรียน พี่น้องประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้าง บ้าน หรือ อาคาร ติดตลิ่งแม่น้ำยม<br>ขอให้ท่านไปแจ้งการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง บ้าน อาคาร ต่อเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ (ผู้ที่มาแจ้ง จะไม่มีโทษย้อนหลังในเรื่องค่าปรับ)<br>เอกสารที่ต้องนำไปแสดง<br>1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน <br>2.สำเนาทะเบียนบ้าน <br>3.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหรืออาคาร) <br>4.สำเนาหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หลักฐานทางที่ดิน<br>5.สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง (ถ้ามี)<br>เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ไม่ต้องลำบากเดินทางไปแจ้งที่เจ้าท่าพิษณุโลก โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกรวบรวมเอกสารยื่นให้<br>โดยผู้ที่ประสงค์จะแจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำ สามารถแจ้งได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว<br>โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-671122 ต่อ 18 ภายในวันและเวลาราชการ<br>อ้างอิงจาก<br>การมีผลใช้บังคับของ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำ กรมเจ้าท่าจึงได้นำเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบไปยังกระทรวงคมนาคม และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ลดความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบรวม 3 ประเด็นด้วยกันคือ<br>1. ขยายระยะเวลาการแจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาต แต่สร้างไม่เป็นตามที่ได้รับอนุญาตออกไปอีก 60 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้แจ้งภายในกำหนดของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 (วันที่ 22 มิถุนายน 2560) สามารถแจ้งได้โดยไม่ต้องรับผิดตามโทษที่สูงขึ้น <br>2. ผู้ที่มาแจ้งภายในกำหนดใหม่ จะไม่มีโทษย้อนหลังในเรื่องค่าปรับ<br>3. ลดค่าตอบแทนรายปีสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำที่ต้องจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงเหลือตารางเมตรละ 5 บาท/ปี สำหรับกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าตอบแทนรายปี<br>ที่มา จากข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 47/2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560<br>โดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในการรวบรวมเอกสาร ส่งไปยังสำนักเจ้าท่า เขตพิษณุโลกต่อไป

ประกาศเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเรื่อง การแจ้งปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (กรมเจ้าท่า)เรียน พี่น้องประชาชนที่มีสิ่งปลูกสร้าง บ้าน หรือ อาคาร ติดตลิ่งแม่น้ำยมขอให้ท่านไปแจ้งการเป็นเจ้าของ หรือครอบครอง บ้าน อาคาร ต่อเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ (ผู้ที่มาแจ้ง จะไม่มีโทษย้อนหลังในเรื่องค่าปรับ)เอกสารที่ต้องนำไปแสดง1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ภาพถ่ายสิ่งปลูกสร้าง (บ้านหรืออาคาร) 4.สำเนาหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน หลักฐานทางที่ดิน5.สำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้าง (ถ้ามี)เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ไม่ต้องลำบากเดินทางไปแจ้งที่เจ้าท่าพิษณุโลก โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกรวบรวมเอกสารยื่นให้โดยผู้ที่ประสงค์จะแจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำ สามารถแจ้งได้ที่กองช่าง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวโดยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 055-671122 ต่อ 18 ภายในวันและเวลาราชการอ้างอิงจากการมีผลใช้บังคับของ พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำ กรมเจ้าท่าจึงได้นำเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบไปยังกระทรวงคมนาคม และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติให้ออกคำสั่งตามมาตรา 44 ลดความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบรวม 3 ประเด็นด้วยกันคือ1. ขยายระยะเวลาการแจ้งการเป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือได้รับอนุญาต แต่สร้างไม่เป็นตามที่ได้รับอนุญาตออกไปอีก 60 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ยังไม่ได้แจ้งภายในกำหนดของ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 (วันที่ 22 มิถุนายน 2560) สามารถแจ้งได้โดยไม่ต้องรับผิดตามโทษที่สูงขึ้น 2. ผู้ที่มาแจ้งภายในกำหนดใหม่ จะไม่มีโทษย้อนหลังในเรื่องค่าปรับ3. ลดค่าตอบแทนรายปีสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำที่ต้องจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงเหลือตารางเมตรละ 5 บาท/ปี สำหรับกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าตอบแทนรายปีที่มา จากข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 47/2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560โดย เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ในการรวบรวมเอกสาร ส่งไปยังสำนักเจ้าท่า เขตพิษณุโลกต่อไป
Source: หาดเสี้ยว