Photo – ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560<br>ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560<br><br>โดยมีกำหนดการดังนี้<br>เวลา 09.00-10.30 น. ณ วัดหาดเสี้ยว <br>เวลา 10.30-11.00 น. ณ บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง <br>เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง <br>เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่<br><br>โดยผู้ที่ไม่สะดวกรับในวันและเวลาดังกล่าวสามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ <br><br>สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-671122 ต่อ 33

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 09.00-10.30 น. ณ วัดหาดเสี้ยว เวลา 10.30-11.00 น. ณ บ้านสท.ประวิด ตุ่นทอง เวลา 12.00-13.00 น. ณ ศาลากตัญญูบ้านหาดสูง เวลา 13.00-14.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่โดยผู้ที่ไม่สะดวกรับในวันและเวลาดังกล่าวสามารถมาติดต่อขอรับได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 055-671122 ต่อ 33
Source: หาดเสี้ยว