Photo – ประชุมพนักงานเทศบาลหาดเสี้ยว ประจำเดือนตุลาคม 2560<br><br>#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมี นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี เป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร และมีนายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมมอบดอกไม้เป็นกำลังให้แกผู้เกษียณราชการ

ประชุมพนักงานเทศบาลหาดเสี้ยว ประจำเดือนตุลาคม 2560#งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00น. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนกันยายน โดยมี นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรี เป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหาร และมีนายเกรียงศักดิ์ ทองแซม ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และนำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมมอบดอกไม้เป็นกำลังให้แกผู้เกษียณราชการ
Source: หาดเสี้ยว