Photo – ภาพวาดลายเส้นประเพณีสรงน้ำเต้าหมื่นด้ง ฝีมือจากลูกสาวคนขายก๋วยเตี๋ยวป๊อก บ้านตึก<br><br>cr. อัญชนา รื่นกลิ่น

ภาพวาดลายเส้นประเพณีสรงน้ำเต้าหมื่นด้ง ฝีมือจากลูกสาวคนขายก๋วยเตี๋ยวป๊อก บ้านตึกcr. อัญชนา รื่นกลิ่น
Source: page