Photo – วันที่ 19 เมษายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่้วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและพิจารณานักกีฬาของจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ "พัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด" (1กีฬา 1 จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 19 เมษายน 2560 นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวและประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่้วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2560 เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและพิจารณานักกีฬาของจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการ “พัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด” (1กีฬา 1 จังหวัด) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
Source: หาดเสี้ยว