Photo – วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธีจัดให้มีการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยกำหนดอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 !!!

วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธีจัดให้มีการอบรม โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยกำหนดอบรมตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2560 !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย