Photo – วันที่ 4 ต.ค.2560 <br>องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ตามกรอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 <br>โดยเป็นการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับบุคคลภายนอกที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สำ จำนวน 100 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 4 ต.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ตามกรอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับบุคคลภายนอกที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สำ จำนวน 100 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Source: แม่สำ