Photo – วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้จัดการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน โดยมี นางพินิจนันทน์ ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี !!!

วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยได้จัดการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพและวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน โดยมี นางพินิจนันทน์ ศรีทัศน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยเป็นประธานในพิธี !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย