Photo – วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมกับ รพ.สต.ท่าชัย ออกปฏิบัติการพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ฤดูฝน..ในเขตพื้นที่ ทม.ศรีสัชนาลัย มีน้ำฝนตกค้างท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดพ่นละอองฝอย ULV เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และลดปริมาณยุงลายในพื้นที่<br>(ขอบคุณภาพจากพี่หมอวาส)

วันนี้ (10 ตุลาคม 2560) เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมกับ รพ.สต.ท่าชัย ออกปฏิบัติการพ่นละอองฝอย (ULV) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ฤดูฝน..ในเขตพื้นที่ ทม.ศรีสัชนาลัย มีน้ำฝนตกค้างท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การฉีดพ่นละอองฝอย ULV เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และลดปริมาณยุงลายในพื้นที่(ขอบคุณภาพจากพี่หมอวาส)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย