Photo – วันนี้ 13 กรกฏาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. อพท ได้เชิญ ร่วมประชุม " ทบทวนตนเองและก้าวไปข้างหน้า กับ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน " ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยมี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองอ้อ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อบต.สารจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตศรีสัชนาลัย

วันนี้ 13 กรกฏาคม 2560 เวลาประมาณ 09.00 น. อพท ได้เชิญ ร่วมประชุม ” ทบทวนตนเองและก้าวไปข้างหน้า กับ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน ” ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยมี ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองอ้อ เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ อบต.สารจิตร เข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตศรีสัชนาลัย
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย