Photo – วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 น.) นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 9 ด้าน จากผู้อำนวยกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการดูแลปัญหา พัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง !!!

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:00 น.) นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย
พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 9 ด้าน จากผู้อำนวยกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการดูแลปัญหา พัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย