Photo – วันนี้ 20 ก.พ. 60 เวลา 09.00 – 14.00 น. สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 5 ราย ดังนี้ 1 นายณัฐนนท์ นิ่มมั่ง ม.10 ต.แม่สำ 2 ด.ญ.น้ำทิพย์ ดีเพียร / ด.ญ.กนิษฐา ดีเพียร ม.8 ต.แม่สำ 3 นายมลฑล เพ็ชรสังข์ ม.7 ต.แม่สำ 4 นางสงคราม นิ่มแสง / ด.ญ.มัทนา นิ่มแสง / ด.ช.เกียรติศักดิ์ นิ่มแสง ม.7 ต.ป่างิ้ว 5 นางปั่น ศรีสุชาติ (ไม่อยู่บ้าน เนื่องจากเป็นโรคอัลไซเมอร์ชอบเดินไปเรื่อย) ม.1 ต.หาดเสี้ยว โดยได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรรายดังกล่าวข้างต้น และในการนี้ กาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ได้มอบเงินเพื่อจัดสร้างห้องน้ำให้แก่ครอบครัว ด.ญ.น้ำทิพย์ และ ด.ญ.กนิษฐา จำนวน 5,000 บาท

วันนี้ 20 ก.พ. 60 เวลา 09.00 – 14.00 น. สมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 5 ราย
ดังนี้
1 นายณัฐนนท์ นิ่มมั่ง ม.10 ต.แม่สำ
2 ด.ญ.น้ำทิพย์ ดีเพียร / ด.ญ.กนิษฐา ดีเพียร ม.8 ต.แม่สำ
3 นายมลฑล เพ็ชรสังข์ ม.7 ต.แม่สำ
4 นางสงคราม นิ่มแสง / ด.ญ.มัทนา นิ่มแสง / ด.ช.เกียรติศักดิ์ นิ่มแสง ม.7 ต.ป่างิ้ว
5 นางปั่น ศรีสุชาติ (ไม่อยู่บ้าน เนื่องจากเป็นโรคอัลไซเมอร์ชอบเดินไปเรื่อย) ม.1 ต.หาดเสี้ยว
โดยได้มอบเงินและสิ่งของยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรรายดังกล่าวข้างต้น

และในการนี้ กาชาดอำเภอศรีสัชนาลัย ได้มอบเงินเพื่อจัดสร้างห้องน้ำให้แก่ครอบครัว ด.ญ.น้ำทิพย์ และ ด.ญ.กนิษฐา จำนวน 5,000 บาท
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย