Photo – วันนี้ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการค่ายเยาวชน " สืบสาน ตำนานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด " ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(โรงเรียนหนองช้าง) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับรู้ ตะหนัก ภาคภูมิใจ และรักหวงแหนในคุณค่าของเอกลักษณ์ชุมชนตนเอง !!!

วันนี้ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการค่ายเยาวชน ” สืบสาน ตำนานศิลป์ รักษ์ถิ่นเกิด ” ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย(โรงเรียนหนองช้าง) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รับรู้ ตะหนัก ภาคภูมิใจ และรักหวงแหนในคุณค่าของเอกลักษณ์ชุมชนตนเอง !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย