Photo – #วันนี้ (7 ก.ย.60) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ออกให้บริการเชิงรุกตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแก่ประชานชนที่ห่างไกลสถานบริการ ที่เรือนพยาบาลชุมชนศาลาไก่ฟุบ ตำบลท่าชัย มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจำนวน 38 ราย. พร้อมทั้งออกบริการเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง<br>(Cr : ภาพจากพี่หมอวาส)

#วันนี้ (7 ก.ย.60) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ออกให้บริการเชิงรุกตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแก่ประชานชนที่ห่างไกลสถานบริการ ที่เรือนพยาบาลชุมชนศาลาไก่ฟุบ ตำบลท่าชัย มีประชาชนในพื้นที่มารับบริการจำนวน 38 ราย. พร้อมทั้งออกบริการเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง(Cr : ภาพจากพี่หมอวาส)
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย