Photo – วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประชุมการจัดทำแผนดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 "แผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม" เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพของพื้นที่ !!!

วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิด การประชุมการจัดทำแผนดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2561 “แผนสุขภาพตำบลแบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพของพื้นที่ !!!
Source: เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย