Photo – อากาศเย็นๆ แบบนี้. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสักชามเนาะ >> ร้านป้าสี บ้านท่าโพธิ์<br><br>cr. @ปาริชาติ นิตรา

อากาศเย็นๆ แบบนี้. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยสักชามเนาะ >> ร้านป้าสี บ้านท่าโพธิ์cr. @ปาริชาติ นิตรา
Source: page