Photo – เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 #ชุมชุนหาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวนำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2560 #ชุมชุนหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว