Photo – เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมแกนนำชุมชนบ้านหาดสูง ร่วมบันทึกเทปรายการส่องท้องถิ่นไทย ทางช่องสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข 10 โดยเป็นการมุ่งเสนอภารกิจของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ โดยมาบันทึกเทป ในหัวข้อเรื่องลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ บ้านหาดสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดหาดสูง และสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว นำโดยนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมแกนนำชุมชนบ้านหาดสูง ร่วมบันทึกเทปรายการส่องท้องถิ่นไทย ทางช่องสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ช่องหมายเลข 10 โดยเป็นการมุ่งเสนอภารกิจของสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ โดยมาบันทึกเทป ในหัวข้อเรื่องลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ณ ศูนย์เรียนรู้ลดเมืองร้อน 3Rs ประชารัฐ บ้านหาดสูง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดหาดสูง และสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
Source: หาดเสี้ยว