Photo – เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ร่วมประชุมการรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้ปกครองท้องที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / แพทย์ประจำตำบล / สารวัตรกำนัน รวมประมาณ 500 คน ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ร่วมประชุมการรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้ปกครองท้องที่ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / แพทย์ประจำตำบล / สารวัตรกำนัน รวมประมาณ 500 คน ณ หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย
Source: ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย